اعداد خوشحال

۱- عدد صحیح مثبتی را در نظر بگیرید و مجموع مربعات ارقام آن را به عنوان عدد بعدی بنویسید . این کار را ادامه دهید.
 در صورتیکه این رویه به عدد یک ختم شود عدد اصلی شما یک عدد خوشحال یا happy number نامیده می شود  در غیر این صورت آن عدد یک عدد غیر خوشحال یا unhappy number می باشد .

به طور مثال:

۷ -> 49  -> 97  -> 130  ->  ۱۰ -> 1                                  پس عدد ۷ یک عدد خوشحال است .
۴ -> 16 -> 37 -> 58 -> 89 -> 145 -> 42 -> 20 -> 4            پس عدد ۴ یک عدد غیر خوشحال است .
ادامه ی مطلب