فوت و فن اعداد

اگر به این سایت سری بزنید  یک برنامه فلش رو می بینید که ادعا می کنه ذهنتون رو می خونه.
شیوه کار به صورت زیر است :
آیا می خواهید که ذهن شما رو بخونم ؟

بر روی کاغذ یک عدد ۳ یا ۴ رقمی بنویسید . رقم های آن را کاملا تصادفی انتخاب کنید مثل :۳۴۳۵ یا ۴۷۶۵

حالا رقم های عدد انتخابی خود را به دلخواه جابجا کنید تا عدد جدیدی تولید شود مثلا اگر عدد شما ۴۷۶۵ است عدد جدید می تواند ۵۷۴۶ باشد.
حالا شما دو عدد دارید از شما خواسته می شود که حاصل تفریق این دو عدد را به دست آورید .پس اگر اعداد شما ۴۷۶۵ و ۵۷۴۶  است شما حاصل ۴۷۶۵-۵۷۴۶ را به دست آورید که برابر  ۹۸۱می شود.

ادامه ی مطلب

به خارج از جعبه هم نگاه کنید …

گاهی اوقات برای حل یک مسئله باید فراتر از حد و مرزهای آشکار مسئله فکر کنیم .

به معماهای زیر توجه کنید :
۱-    چوپان پیری می میرد و تمام دارایی اش را برای ۳ فرزند خود به جای می گذارد .
برای فرزند اول خود که بیشتر از همه به او محبت داشت ۱:۲ ( یک دوم) گله گوسفندانش ، برای دومین فرزندش ۱:۳ (یک سوم) و برای سومین فرزند خود ۱:۹( یک نهم) گله گوسفندانش را به ارث می گذارد.

سه فرزند برای تقسیم گوسفندان به چراگاه می روند و متوجه می شوند که تعداد تمام گوسفندان ۱۷ راس است . راهی برای تقسیم عادلانه گوسفندان وجود دارد؟

ادامه ی مطلب

فعالیت شماره۲ : بینگو و نیم

دانش آموزان شما چقدر این ترتیب در عملیات را رعایت می کنند.
اول : پرانتزها       دوم : عبارات تواندار    سوم : ضرب و تقسیم     چهارم : جمع و تفریق

خیلی از دانش آموزان فکر می کنند که ضرب همیشه بر تقسیم مقدم است ، ولی این طور نیست ؛ ضرب و تقسیم یک اولویت دارند و به همان ترتیبی که از سمت چپ قرار گرفته اند عمل می کنند .

جمع و تفریق هم مثل ضرب و تقسیم ، یک اولویت دارند.
هدف بازی بینگو : ترتیب در عملیات نیز تقویت این مهارت در دانش آموزان است. ادامه ی مطلب