به من بگو چرا ؟ مبنا چیست !

من از مبنا هیچ چیز نمی دانم ! ممکن است به زبان ساده توضیح دهید مبنا چیست ؟ 

اگر این سوال از من پرسیده شود ،در جواب مثل خیلی از معلمان ریاضی به انگشتان دست ها اشاره می کنم . اینکه چگونه انسان از انگشتان برای شمارش اشیا استفاده می کند و چرا ده تا ده تا می شماریم .

و در پایان اینکه اگر به جای ده انگشت ، ۶ انگشتی بودیم شمارش چگونه صورت می گرفت!

مبناهای مختلف شیوه های مختلف شمارش و دسته بندی اعداد را مشخص می کنند .

اما جواب دیگری برای سوال بالا هم هست .

مبناها راه های مختلف بیان کردن اعداد هستند ؛ همانطور که زبان ها، راه های مختلف بیان کردن افکار هستند . ادامه ی مطلب