پرسش ها و نکات اساسی در مراحل حل مسئله

حتما با مراحل حل مسئله جورج پولیا  آشنا هستید .

این مراحل عبارتند از :

۱- فهمیدن مسئله

۲- تهیه طرح مناسب برای حل مسئله

۳- اجرای طرح

 ۴- برگشت به عقب

در ادامه سوالات اساسی را که در هر مرحله از فرآیند حل مسئله باید در نظر بگیرید ارائه می شود .

الف –  فهمیدن مسئله :

۱- آیا معنی تمام کلمات مسئله برای شما روشن است .

۲- آیا می توانید مسئله را یک بار به زبان خودتان بیان کنید.

۳- آیا می دانید مسئله چه چیزهایی به شما داده است؟(داده های مسئله)

۴- هدف از حل مسئله چیست ؟

۵- آیا اطلاعات داده شده کافی هست ؟

۶- آیا داده های اضافی در مسئله وجود دارد؟

۷- آیا مسئله شبیه مسائلی هست که تا به حال حل کرده اید!

ب-  تهیه طرح مناسب برای حل مسئله :

آیا می توان یکی از راهبردهای حل مسئله را برای این مسئله استفاده کرد ؟

بعضی از راهبردهای حل مسئله  را در اینجا نام می بریم .

۱- حدس و  آزمایش

۲- رسم شکل

۳- روش جبری

۴- الگویابی

۵-تنظیم جدول نظام دار

۶- حل مسئله ساده تر

اینها راهبردهای مهم حل مسئله هستند .

ج- اجرای طرح :

۱- راهبردی را که انتخاب کرده اید برای حل مسئله به کار ببرید .

۲- زمان مشخص و البته منطقی برای حل مسئله اختصاص بدهید . اگر  در این زمان نتوانستید مسئله را حل کنید از دیگران کمک بخواهید یا اینکه برای مدتی مسئله را کنار بگذارید . کمی استراحت بد نیست .

۳- از دوباره شروع کردن نترسید . یک شروع مجدد و یک راهبرد جدید شما را به جواب خواهد رساند.

د- بازنگری :

۱- آیا راه حل شما صحیح است ؟ آیا راه حل شما قانع کننده است ؟

۲- آیا می توانید یک راه حل آسانتر ارائه دهید؟

۳- آیا می توانید جواب مسئله را برای حالت های کلی تعمیم دهید .

 

پاسخ دهید

*