عدد و عددنویسی

“کتاب های دانش پایه ریاضی – آموزش معلمان” عنوان مجموعه کتابهایی است که توسط انتشارات مدرسه چاپ می شود.

این مجموعه با هدف توسعه و بسط دانش پایه ریاضی مورد نیاز معلمان دوره ی ابتدایی و راهنمایی تهیه شده است. ویژگی مهم این مجموعه موضوعی بودن مطالب آن است .به عبارت دیگر هر کتاب از این مجموعه فقط به یک موضوع ریاضی می پردازد ، فارغ از آنکه این مفاهیم و دروس در چه پایه ای تدریس می شوند.

یکی از این کتاب ها ، عدد و عدد نویسی نوشته ی پرویز شهریاری می باشد. ادامه ی مطلب