به این سرباز کمک کنید.

مقدمه  :

در دوران کودکی برای بازیهای کودکانه مان همیشه باید یک نفر قربانی(!!) می شد . بقیه مخفی می شدند و یکی دنبالشون می گشت . بقیه توپ به دست بودند و یکی به دنبال توپ بود ، بقیه چشماشون باز بود و یکی باید چشماشو می بست.

اون یه نفر هم معمولا با شمارش حذفی انتخاب می شد. بچه ها دور هم یک دایره تشکیل می دادند و یکی شروع به شمارش می کرد : ده، بیست ، سی ، چهل ، پنجاه ، شصت ، هفتاد ، هشتاد ، نود و شماره صدم کنار می رفت . بقیه یک دایره جدید تشکیل می دادند و باز شمارش می شدند  تا یک نفر باقی می موند.

پیش بینی این شمارش ها و اینکه چه کسی انتخاب خواهد شد زیاد مهم نبود  ولی مطمئنا نتیجه این شمارش ها برای جوزف ( Josephus)  مهم بوده است. ادامه ی مطلب