ساعتی از جنس ریاضی

یک رقابت جدید میان دانش آموزان ؛

از دانش آموزان خود بخواهید تا راهی برای نمایش هر یک از اعداد ۱ تا ۱۲ بیابند به طوریکه برای نمایش هر یک از انها دقیقا سه بار از عدد ۹ استفاده کنند.
به عنوان مثال عبارت ۹/۹ – ۹ می تواند جایگزین عدد ۸ شود . مساله به نظر آسان می رسد ولی گیر کار اینجاست که شما فقط باید ۳ بار از عدد ۹ استفاده کنید نه بیشتر.
با این کار شما ساعتی ساخته اید که سه گانه هایی از ۹ آن را تشکیل می دهند  .

ادامه ی مطلب