مساله سودهای متوالی و عدد پی

از عدد e در محاسبات ریاضی خود زیاد استفاده می کنیم . مقدار تقریبی این عدد گنگ (با ۱۰ رقم با معنا) برابر است با :۲.۷۱۸۲۸۱۸۲۸
عدد e پایه لگاریتم طبیعی است . اویلر (Leonhard Euler) اولین کسی بود که از این حرف استفاده کرد .اولین ارجاع به این عدد ثابت در محاسبات جان نیپر (John Napier) دیده می شود .جان نیپر این عدد ثابت را به طور مستقیم مورد استفاده قرار نداد بلکه فقط در فهرست کارهایش بر روی لگاریتم ها ، لیستی از لگاریتم های طبیعی دیده شده که بر مبنای این عدد ثابت محاسبه شده اند.

ادامه ی مطلب