حاصلضرب شبکه‌ای

یکی از ۴ عمل اصلی مشکل ساز برای دانش آموزان عمل ضرب می باشد . اگر شما هم از همان رویه استاندارد ضرب استفاده می کنید شاید بدانید که روش های دیگری هم برای به دست آوردن حاصل ضربهای دو عدد وجود دارد که نسبت به روش های قبلی ، جالبتر ، آسانتر و تا اندازه شهودی به نظر می‌رسند.

یکی از این روش ها استفاده از روش حاصلضرب شبکه ای است.
در این روش برای به دست آوردن حاصلضرب های اعداد از مربعات یا مستطیل های مشبکی استفاده می کنیم.

فرض کنید می خواهیم حاصلضرب ۱۴×۵۶ را به دست آوریم.

مراحل به دست آوردن حاصلضرب این دوعدد را دنبال کنید:

۱- مربع ۲×۲ ای رسم می کنیم.

۲- عدد ۱۴ در قسمت بالا و عدد ۵۶ را در سمت راست مربع( مثل شکل بالا ) می نویسیم.

۳- حاصلضرب دو عدد ۱ و ۵ را در خانه اول می نویسیم .در سمت بالا دهگان (صفر) و در سمت پایین یکان (پنچ) را قرار می دهیم.

۴- حاصلضرب  ۵×۴ عدد ۲۰ می شود رقم یکان را در سمت پایین و دهگان را در سمت بالای خانه دوم قرار می دهیم و به همین صورت مربع را کامل می کنیم.

۵- به صورت زیر مجموع اعداد را به دست می آوریم.

۶- حاصلضرب ۱۴×۵۶ برابر با ۷۸۴ می باشد که به شکل زیر به دست می آید.

شکل زیر چگونگی به دست آوردن حاصلضرب دو عدد  ۳۸×۲۴۷ را نشان می دهد.

روش دیگر که شباهت زیادی به روش حاصلضرب شبکه ای دارد روش خطوط متقاطع است.

فرض کنید می خواهیم حاصلضرب دو عدد ۲۱ × ۱۳ را به دست آوریم  . دو خط موازی رسم می کنیم و در یک طرف آن ارقام ۲ و ۱ را می نویسیم سپس دو خط موازی دیگر چنان رسم می کنیم که دو خط موازی قبلی را قطع کنند . حالا در یک طرف این دو خط موازی رقم های ۱ و ۳ را می نویسیم.

حالا رقم ها را دو به دو ضرب می کنیم و حاصلضرب ها را در هر گره می نویسیم  .در پایان جواب حاصلضرب را مثل شکل زیر از جمع کردن اعداد گره ها به دست می آوریم:

پاسخ دهید

*