فعالیت شماره ۸ : درخت فیثاغورث-اندازه گیری و تقارن

درخت فیثاغورث شکل فرکتالی است که به وسیله مجموعه ای از مربع ها ساخته می شود.

از این درخت به درخت فیثاغورث تعبیر می شود زیرا هر سه مربع متصل به هم  مثلث قائم الزاویه ای را در برمی گیرند که این شکل به طور مرسوم در قضیه فیثاغورث استفاده می شود.

اگر بزرگترین مربع دارای سایز  ۱ ×۱  باشد تمام درخت فیثاغورث به راحتی در جعبه ای با  ابعاد ۶×۴ جای می گیرد. ادامه ی مطلب