فعالیت شماره ۱۴ : دوقلوهای ریاضی

با تعریف همنهشتی در کتاب ریاضی هفتم آشنا هستید :

اگر بتوانیم شکلی را با یک یا چند تبدیل (انتقال، تقارن یا دوران) در صفحه بر شکل دیگر منطبق کنیم، میگوییم این دو شکل باهم همنهشت اند.
خوب ، حالا به شکل زیر را در نظر داشته باشید :

آیا می توانید خط هایی رسم کنید که شکل بالا را به دو شکل هم نهشت تقسیم کند. پاسخ سوال می تواند به صورت زیر باشد:

با رسم یک خط، دو شکل همنهشت ایجاد شدند.( شکل پایینی با یک دوران ۹۰ درجه ساعت وار روی شکل بالایی قرار خواهد گرفت)

یکی از راههایی که به دانش آموزان کمک می کند تا مسائل را به خوبی درک و حل کنند مطرح کردن پازل های اشکال است .

در این پازل ها ، به دانش آموزان اشکال غیر استانداردی داده می شود و از آنها خواسته می شود تا آن اشکال را به ۲ قسمت مساوی تقسیم کنند .

این فعالیت به معلم در تقویت پایه های مفاهیم همنهشتی ، تبدیل ها، مساحت، فاصله و محیط کمک می کند.

بعد از این که دانش آموزان تعدادی از این پازل ها را حل کردند ، شما می توانید وارد مرحله دوم شوید ، در این قسمت برگه ی شطرنجی به دانش آموزان داده و از آنها بخواهید تا اشکال متقارنی از این نوع رسم کنند و در واقع پازل های اشکال جدیدی بسازند .

فایل پی دی اف این فعالیت که در ادامه برای دانلود قرار داده شده، شامل فعالیت های دو قلوها و سه قلوهای ریاضی می باشد.

در فعالیت اول از دانش آموز میخواهیم که با رسم یک یا چند خط در شکل آن را با دو شکل هم نهشت تقسیم کند. در فعالیت دوم هر شکل باید به سه شکل همنهشت تقسیم شود.

دانلود کاربرگ دوقلوها و سه قلوهای ریاضی


منبع انگلیسی این مطلب سایت  www.mrlsmath.com می باشد.  

پاسخ دهید

*