معمای شماره ۱

در شکل زیر، دایره بزرگتر به چهار بخش تقسیم شده است. یک عدد دورقمی در هر بخش قرار دارد که مجموع سه عددی است که در سه گوشه آن بخش قرار دارند. اعدادی که در این دایره‌های کوچک قرار دارند فقط می توانند بین ۱ تا ۹ باشند و در ضمن از هر عدد فقط یک بار استفاده می‌شود. یکی از عددها را برای شروع کار قرار دادیم (عدد ۳ ) . شما بقیه اعداد را پیدا کنید.

مشاهده راه حل

راه‌حل معمای شماره 1

پاسخ دهید

*