فعالیت شماره ۱۶ : جورچین عملیات

فعالیت شماره ۱۶ یک پازل ریاضی است. هدف از این فعالیت ریاضی تقویت اصل رعایت ترتیب عملیات توسط دانش آموزان است. همه می‌دانیم که این ترتیب عملیات ریاضی به صورت زیر می باشد:
اول : پرانتز ها       دوم : توان و ریشه       سوم : ضرب و تقسیم        چهارم: جمع و تفریق

اما در این فعالیت ۱۶ تکه از یک پازل در اختیار شماست. کاربرگ مربوط به این فعالیت را دانلود کنید.

دانلود کاربرگ جورچین عملیات

پس از چاپ کاربرگ، با یک قیچی ۱۶ تکه از پازل را جدا کنید. هر تکه از این پازل یک چهارضلعی است. روی هر ضلع یک عبارت ریاضی یا یک عدد نوشته شده است. این ۱۶ تکه را طوری کنار هم قرار دهید که هر عبارت ریاضی کنار پاسخ خود قرار بگیرد. ممکن است یک عدد با یک عبارت ریاضی جفت شود یا اینکه  دو عبارت که پاسخ یکسانی دارند با هم جفت شوند.

به عنوان مثال به تصویر زیر توجه کنید. دو تکه از پازل به صورت صحیح کنار هم قرار گرفته اند.

تمام ۱۶ تکه را به این ترتیب کنار هم بچینید تا پازل تکمیل شود.

پاسخ دهید

*