معمای شماره ۱۷

عددی که در هر مربع قرار دارد، مجموع اعداد چهار دایره دور آن می‌باشد. اعداد داخل دایره‌ها فقط می‌توانند از ۱ تا ۹ باشند و از هر عدد فقط یک بار می‌توان استفاده کرد. برای شروع کار اعداد سه دایره پر شده‌اند، شما عددهای شش دایره دیگر را پیدا کنید.

نمایش راه‌ حل

پاسخ دهید

*