معمای شماره ۱۸

در معمای هرم اعداد، عدد هر خانه از هرم از مجموع دو عدد پایین‌تر از خود به دست می‌آید. قبلا در بخش فعالیت‌های ریاضی، فعالیتی با عنوان هرم اعداد معرفی شده است.

هرم اعداد زیر را کامل کنید. برای شروع، اعداد تعدادی از خانه‌ها نوشته شده است.

نمایش راه حل

پاسخ دهید

*