کاربرگ‌های ریاضی- پایه نهم

توجه :  هر کاربرگ حداکثر در ۲ صفحه تهیه و تنظیم شده است و حداکثر تعداد ده سوال استاندارد در هر کاربرگ قرار داده شده است. در صورتی اشکالی در کاربرگ ها پیدا کردید، عنوان کاربرگ را به همراه اشکال مربوطه در همین صفحه به عنوان نظر درج کنید.

 ۱- کاربرگ درس مجموعه‌ها ( معرفی مجموعه-مچموعه های برابر- اجتماع،اشتراک و تفاضل- احتمال)- لینک کاربرگ اول – لینک کاربرگ دوم

۲- کاربرگ درس اعداد گویا – لینک دانلود

۳- کاربرگ درس اعداد حقیقی- لینک دانلود

۴- کاربرگ درس قدرمطلق- لینک دانلود

۵- کاربرگ ترکیبی درس اعداد حقیقی و قدر مطلق – لینک دانلود

۶- کاربرگ درس هندسه و استدلال – لینک دانلود

۷- کاربرگ درس حجم و مساحت – لینک دانلود

۸- کاربرگ درس توان و ریشه – لینک دانلود

کاربرگ‌های ریاضی- پایه هشتم

توجه :  هر کاربرگ حداکثر در ۲ صفحه تهیه و تنظیم شده است و حداکثر تعداد ده سوال استاندارد در هر کاربرگ قرار داده شده است. در صورتی اشکالی در کاربرگ ها پیدا کردید، عنوان کاربرگ را به همراه اشکال مربوطه در همین صفحه به عنوان نظر درج کنید.


۱- کاربرگ عددهای صحیح و گویا – لینک دانلود 

۲- کاربرگ درس حساب اعداد طبیعی- لینک دانلود

۳- کاربرگ درس چندضلعی ها و تقارن- لینک دانلود

۴- کاربرگ درس توازی و تعامد- لینک دانلود

۵- کاربرگ درس زاویه های داخلی و خارجی – لینک دانلود

۶- کاربرگ درس ساده کردن عبارات جبری- لینک دانلود

۷- کاربرگ درس مقداردهی عبارات جبری- لینک دانلود

۸- کاربرگ درس تجزیه عبارات جبری- لینک دانلود

۹- کاربرگ درس معادله- لینک دانلود

کاربرگ‌های ریاضی- پایه هفتم

توجه :  هر کاربرگ حداکثر در ۲ صفحه تهیه و تنظیم شده است و حداکثر تعداد ده سوال استاندارد در هر کاربرگ قرار داده شده است. در صورتیکه اشکالی در کاربرگ ها پیدا کردید، عنوان کاربرگ را به همراه اشکال مربوطه در همین صفحه به عنوان نظر درج کنید.


فصل اول : راهبردهای حل مساله

کاربرگ درس راهبردهای حل مساله – لینک دانلود

فصل دوم : عددهای صحیح

کاربرگ درس جمع و تفریق اعداد صحیح- لینک دانلود

کاربرگ درس ضرب و تقسیم اعداد صحیح- مرور اعداد صحیح- لینک دانلود

فصل سوم: جبر و معادله

کاربرگ درس الگوهای عددی – لینک دانلود

کاربرگ درس عبارت های جبری- لینک دانلود

کاربرگ درس مقداردهی عبارت های جبری- لینک دانلود

کاربرگ درس معادله – لینک دانلود

فصل چهارم: هندسه و استدلال

کاربرگ درس روابط بین پاره خط ها- لینک دانلود

کاربرگ درس زاویه ها- لینک دانلود

کاربرگ درس تبدیلات هندسی و همنهشتی- لینک دانلود

فصل پنجم: شمارنده‌ها و اعداد اول

کاربرگ درس اعداد اول- شمارنده‌های اول –  لینک دانلود

کاربرگ درس بزرگترین شمارنده مشترک- کوچکترین شمارنده مشترک – لینک دانلود

فصل ششم : سطح و حجم

کاربرگ درس حجم‌های هندسی و محاسبه حجم‌های منشوری- لینک دانلود

کاربرگ درس مساحت جانبی و کل- حجم و سطح – لینک دانلود

فصل هفتم: توان و جذر

کاربرگ درس توان- محاسبه عبارت تواندار- لینک دانلود

کاربرگ درس ساده کردن عبارت های تواندار- لینک دانلود

فصل هشتم: بردار و مختصات
فصل نهم: آمار و احتمال