کاربرگ‌های ریاضی- پایه هشتم

توجه :  هر کاربرگ حداکثر در ۲ صفحه تهیه و تنظیم شده است و حداکثر تعداد ده سوال استاندارد در هر کاربرگ قرار داده شده است. در صورتی اشکالی در کاربرگ ها پیدا کردید، عنوان کاربرگ را به همراه اشکال مربوطه در همین صفحه به عنوان نظر درج کنید.


۱- کاربرگ عددهای صحیح و گویا – لینک دانلود 

۲- کاربرگ درس حساب اعداد طبیعی- لینک دانلود

۳- کاربرگ درس چندضلعی ها و تقارن- لینک دانلود

۴- کاربرگ درس توازی و تعامد- لینک دانلود

۵- کاربرگ درس زاویه های داخلی و خارجی – لینک دانلود

۶- کاربرگ درس ساده کردن عبارات جبری- لینک دانلود

۷- کاربرگ درس مقداردهی عبارات جبری- لینک دانلود

۸- کاربرگ درس تجزیه عبارات جبری- لینک دانلود

۹- کاربرگ درس معادله- لینک دانلود