کلاس هفتم و ماشین حساب

به نظر می رسد دانش آموزان من ، علاقه ی زیادی برای استفاده از ماشین حساب در کلاس ریاضی دارند .

و این موضوع با روش من که ناخوداگاه به ماشین حساب به عنوان یک حل مسئله الکترونیکی نگاه می کردم سازگاری ندارد .

دانش آموزان هفتم دبستان در کیف خود ماشین حساب های ارزان قیمت ولی کارآمدی همراه دارند ، البته بیشتر برای امتحان کردن پاسخ خود از ماشین حساب ها استفاده می کنند . حق با آنهاست ، حتی در کلاس ششم هم به طور رسمی از ماشین حساب استفاده می کردند ( به عنوان مثال  صفحات ۲۵ و ۳۰ کتاب ششم را ببینید)

آنها حتی عملیات جالبی هم با ماشین حساب انجام می دهند .

خوب یا بد ، آنها علاقه دارند تا عملیات مختلف را با ماشین حساب هم انجام دهند . یکی از این عملیات پیدا کردن بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد و یا کوچکترین مضرب مشترک دو عدد می باشد .

در ادامه مطلب روش این کار را توضیح می دهم . ادامه ی مطلب