چرا ماتریس ها این طوری ضرب می شوند؟ چرا همانطور که دو ماتریس را جمع می کنیم ، آنها را ضرب نمی کنیم؟

چرا ماتریس ها این طوری ضرب می شوند ؟ چرا همانطور که دو ماتریس را جمع می کنیم ، آنها را ضرب نمی کنیم ؟
ممکن است این سوال برای شما هم مطرح شود ،وقتی از ما خواسته می شود حاصل جمع دو ماتریس را به دست آوریم ، ابتدا توجه می کنیم که هر دو ماتریس هم مرتبه باشند ، حالا برای به دست آوردن حاصل جمع ،کافی است درایه های متناظر را با هم جمع کنیم . به عنوان مثال:


اما چرا برای ضرب دو ماتریس ، به گونه ای دیگر عمل می کنیم ؟

پاسخ این سوال این است که تعاریف متعددی برای ضرب ماتریس ها وجود دارد . روشی که ما برای ضرب ماتریس ها استفاده می کنیم رایج ترین تعریف است . ادامه ی مطلب