یک الگوی خوب، مجذور عددهایی مثل ۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹۹ و …

مجذور عدد ۹ یا به عبارت دیگر ، نه به توان دو چیست؟
خیلی ساده است. جواب سوال بالا ۸۱ می‌شود. خوب ، کمی مساله رو سخت تر کنیم. مجذور ۹۹ چیست؟ یا مجذور  ۹۹۹۹۹؟
جای خوشحالی هست که بدانیم الگوی ساده‌ای برای محاسبه این چنین عبارات وجود دارد. در ادامه مطلب شما با این الگوی ساده آشنا میشوید و می‌بینید این الگو چرا درست کار میکند؟ ادامه ی مطلب