اعداد گویا – چند نکته برای شروع

یک مسیر خوب برای شروع و آشنایی دانش آموزان با اعداد گویا انجام عملیات روی اعداد صحیح است. اگه دو عدد صحیح رو با هم جمع کنیم آیا حاصل یک عدد صحیح خواهد شد؟

(+۳)+(+۵)=+۸

(-۸)+(-۳)=-۸

(-۱۰)+(+۵)=-۵

(+۴)+(-۲)=+۲

خوب حالا چند مثال از تفریق اعداد صحیح رو ببینید. تفریق هر دو عدد صحیح دلخواه هم یک عدد صحیح هست.

(+۶) – (+۳)=+۳

(+۱۰)- (-۴)= +۱۴

(-۹)-(+۲)=-۱۱

(-۵)-(-۱۵)=-۱۰

این نکته در مورد ضرب هم درسته . یعنی ضرب دو عدد صحیح دلخواه همیشه یک عدد صحیح است.

اما در مورد تقسیم چه طور؟

ادامه ی مطلب