فعالیت شماره۱: پوششی برای یک مربع

طرح پوشش ۱:

جدول مربع شکلی به ضلع ۷ سانتی متر را در نظر بگیرید.

آیا می توانید این جدول را به کمک دومینوهای ۲×۱( به طور کلی مستطیل هایی به طول ۲ و عرض یک) بپوشانید (دومینو ها نباید روی هم قرار بگیرند یا از جدول خارج شوند)خوب ، مسلما جواب منفی خواهد بود ، در واقع ۴۹ خانه داریم که یکی از آنها اضافی می باشد. ادامه ی مطلب