پرسش ها و نکات اساسی در مراحل حل مسئله

حتما با مراحل حل مسئله جورج پولیا  آشنا هستید .

این مراحل عبارتند از :

۱- فهمیدن مسئله

۲- تهیه طرح مناسب برای حل مسئله

۳- اجرای طرح

 ۴- برگشت به عقب

در ادامه سوالات اساسی را که در هر مرحله از فرآیند حل مسئله باید در نظر بگیرید ارائه می شود .

الف –  فهمیدن مسئله :

۱- آیا معنی تمام کلمات مسئله برای شما روشن است .

۲- آیا می توانید مسئله را یک بار به زبان خودتان بیان کنید.

۳- آیا می دانید مسئله چه چیزهایی به شما داده است؟(داده های مسئله)

۴- هدف از حل مسئله چیست ؟

۵- آیا اطلاعات داده شده کافی هست ؟

۶- آیا داده های اضافی در مسئله وجود دارد؟

۷- آیا مسئله شبیه مسائلی هست که تا به حال حل کرده اید!

ادامه ی مطلب