فعالیت شماره ۱۴ : دوقلوهای ریاضی

با تعریف همنهشتی در کتاب ریاضی هفتم آشنا هستید :

اگر بتوانیم شکلی را با یک یا چند تبدیل (انتقال، تقارن یا دوران) در صفحه بر شکل دیگر منطبق کنیم، میگوییم این دو شکل باهم همنهشت اند.
خوب ، حالا به شکل زیر را در نظر داشته باشید :

آیا می توانید خط هایی رسم کنید که شکل بالا را به دو شکل هم نهشت تقسیم کند. ادامه ی مطلب